Breaking News

อยุธยา มทร.รัตนโกสินทร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา การเก็บตัวผู้เข้าประกวด “RMUTR STAR 2020”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศ Continue Reading

สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชน

จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 Continue Reading