Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ขยายความร่วมมือทางการศึกษากับเทศบาลเมืองบางบัวทอง

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ขยายความร่วมมือทางการศึกษากับเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบนางกาญจนา
เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหารเพื่อร่วมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ที่ให้โอกาสทางการศึกษา และพัฒนาเยาวชนเพื่อการมีงานทำมาอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถเฉพาะทางตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 มีทางเลือกที่ดีในการศึกษาต่อด้านทวิภาคีอย่างเท่าเทียมพร้อมกับมีทุนการศึกษา ทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รวมถึงหลักสูตรใหม่ของทางวิทยาลัยฯ คือสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีทักษะด้านอาชีพที่เชี่ยวชาญ มีงานรองรับ รวมถึงมีรายได้ที่มั่นคง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

 


อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทุกภาคส่วนของการศึกษา ทางด้านนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ กล่าวว่าเทศบาลเมืองบางบัวทองพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับวิทยาลัยฯเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน หลังจากการหารือกันในครั้งนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทองและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จะได้วางแนวทางปฏิบัติทำความร่วมมือเพื่อส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาร่วมกัน อีกทั้งจะได้นำนักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมมีกิจกรรมแนะแนวให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทองต่อไป .