Breaking News

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน้นย้ำ เป็นย่างก้าวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้ความรู้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (1 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี โดยเป็นการประกอบพิธีผ่านระบบ Video Conference ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ร่วมในพิธี

  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการเปิดศักราชแห่งการเอาจริงเอาจังในการที่พวกเราทุกคน ทั้งที่เป็นคณะกรรมการและผู้นำภาคีเครือข่ายในทุกจังหวัด จะได้ช่วยกันสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศชาติเรื่องหนึ่ง ด้วยการผนึกกำลังในการที่จะช่วยกันดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง “จิตอาสา” ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้คนไทยด้วยกันช่วยเหลือดูแลคนไทยด้วยกัน ขยายผลไปถึงเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ในอนาคตต่อ ๆ ไป ด้วยการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านหรือพวกเราชาวไทยทุกคนมีความสุข โดยถือฤกษ์วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบ 59 ปี ด้วยการทำความดีโดยการปฏิบัติบูชา

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่า ขอขอบคุณอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ตลอดจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ และพี่ ๆ น้อง ๆ กรมการพัฒนาชุมชนทุกคน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้จับมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการที่จะทำให้สิ่งที่เป็นพระราชปณิธานเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นด้วยมือเรา ซึ่งจะเป็นย่างก้าวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้ความรู้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน เพราะกรมการพัฒนาชุมชนได้ค้นหาและดำเนินการพัฒนาผู้นำจิตอาสา ด้วยการน้อมนำพระราชดำริ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อให้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่กระจายอยู่ทั้ง 76 จังหวัด เป็นเหมือนหัวขบวนในการที่จะนำส่งเอาสิ่งที่ดีงามไปสู่พี่น้องประชาชน และเป็นหัวขบวนที่ทำให้เกิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น จนในอนาคตอันใกล้ อาจจะมีครบทุกตำบล เป็นความหวังที่จําเป็นต้องอาศัยความรัก สามัคคี ตลอดจนความเสียสละของพี่น้องทุกคนในการช่วยกันทำให้ 76 จังหวัด ดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน และเป็นแรงจูงใจให้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันในการขับเคลื่อนงาน ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม ขอเป็นกำลังใจให้พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นำจิตอาสากรมการพัฒนาชุมชน ได้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความสุขกับการที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันทำความดีด้วยหัวใจ ในการเป็นผู้เสียสละตามอุดมการณ์ของจิตอาสา ขอให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีความเจริญงอกงาม สามารถนำความสุขไปสู่พี่น้องประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ และขอให้กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีความเจริญงอกงาม เพิ่มพูนทั้งปริมาณครบทุกตำบล หมู่บ้าน และมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม เหมือน 76 แห่ง ที่เราจะได้ร่วมกันกระทำพิธีเปิดในวันนี้ และขอให้เจตนารมณ์ทำดี เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ท่านจะมีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดท่านนายอำเภอทุกอำเภอได้ช่วยกันให้กำลังใจผู้นำจิตรอาสาพัฒนาชุมชน ทุกศูนย์และช่วยเชิญชวนเกิดการทำดีด้วยหัวใจและตั้งศูนย์จิตรอาสาพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นให้ครบทุกอำเภอ ทุกตำบลโดยเร็ววัน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองสารนิเทศ สป.มท
ครั้งที่   /2564
วันที่ 1 ต.ค. 2564