Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบชุดคอมพิวเตอร์

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบชุดคอมพิวเตอร์
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ได้รับมอบชุดคอมพิวเตอร์จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ได้กล่าวในนามบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งดำเนินการก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำและสร้างอาชีพดูแลตนเองและครอบครัวได้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชน ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการมาแล้ว 17 ปี ตามเจตนารมณ์ของบริษัทซีพีออลล์

 

เพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติด้านการศึกษา เป็นสถานศึกษาต้นแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับด้านอาชีวศึกษาให้มั่นคง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ กับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศ ซึ่งวิทยาลัยฯพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทุกปี

ทางด้านนายโกมล พรมเพ็ง ได้กล่าวขอบคุณที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ชุดคอมพิวเตอร์ที่มอบให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณวิทยาลัยฯที่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาของชาติ ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะการไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก .