Breaking News

สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐมร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในพื้นที่มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน

สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐมร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในพื้นที่มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ อาคาร 84 พรรษาฯ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำนัก คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในพื้นที่ ส่งมอบ วัคซีน ชิโนฟาร์ม จำนวน 450 คน 900 โดส ตามโครงการ “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วย พระครูปฐมธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน  นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และ นายแพทย์ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ร่วมพิธี

ตามที่  สำนัก คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในพื้นที่ ส่งมอบ วัคซีน ชิโนฟาร์ม ให้ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มอบให้เทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นผู้ดำเนินการ เปิดรับ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้  ซึ่งขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลสามพราน สนับสนุนบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับประชาชน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

ทั้งนี้  สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนวัคซีนตามโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 961 คน 1922 โดส และมีการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ไปแล้วจำนวน 511 คน  ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาอีกด้วย