Breaking News

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสภ.รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมภัยจากยาเสพติดให้นักเรียน

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสภ.รัตนาธิเบศร์ จัดอบรมภัยจากยาเสพติดให้นักเรียน

ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี พันตำรวจเอก ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด “ โครงการวิทยาลัยสีขาว อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2565” โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรจาก สภ.รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี การอบรมนี้สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงโทษและภัยจากยาเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะการรับรู้ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆ

โครงการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการอบรมให้ความรู้ ตรวจสอบสารเสพติด เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา และยังเป็นการสร้างศักยภาพเครือข่ายของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและระวังภัยยาเสพติด ด้านพันตำรวจเอก ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่ โดยชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันให้แก่นักเรียน นักศึกษา หากเกิดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เกิดความล้มเหลวทางการศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีภูมิคุ้มกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะวิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย.