Breaking News

สกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครจัดประชุมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

สกลนคร   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครจัดประชุมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับพื้นที่รวมถึงสถานประกอบการได้ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของความต้องการของตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ต่อไป

โอกาสนี้ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารสำนักความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้บรรยายถึงความสำคัญของโครงการห้องเรียนอาชีพ พร้อมจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการของห้องเรียนอาชีพภายใต้กรอบความร่วมมือ4ฝ่าย คือ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน),โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งกระบวนการห้องเรียนอาชีพนี้เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้พื้นฐานอาชีพ และค้นหาถึงความชอบ ความถนัดให้กับตัวผู้เรียน

โดยมีการเก็บสะสมหน่วยกิต(credit bank)จำนวน 16 หน่วยกิต เมื่อสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ทางซีพีออลล์และกลุ่มธุรกิจในเครือฯ พร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)กับวิทยาลัยในความร่วมมือกว่า120แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีและการรองรับตำแหน่งงานที่มั่นคงอีกด้วย.