Breaking News

กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์รับมอบ “เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง”

กรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์รับมอบ “เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง”
ที่กระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 132ปี และได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรม สู่ทศวรรษหน้าในการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน” โดยขอให้ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชน สังคมและประเทศชาติ หลังจากนั้น นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบ”เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง” ซึ่งเป็นเครื่องหมายเชิดชูผู้อุทิศตนเพื่อความยุติธรรม เป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ หน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม

 

 

ซึ่งในปีนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้ารับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กรมคุมประพฤติ ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ ช่วยทำให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสและสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะการดูแลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ เป็นการส่งเสริมคนดีสู่สังคมตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างแท้จริง.