Breaking News

นครปฐม รพ.สามพรานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและอสม.ในการตรวจเยี่ยมติดตามมารดาหลังคลอดและบุตร

รพ.สามพรานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและอสม.ในการตรวจเยี่ยมติดตามมารดาหลังคลอดและบุตรเครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน ประจำปี 2565
จันทร์ ที่ 19กันยายน 2565 ที่ ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล อาคาร 1ชั้น4โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม
นายแพทย์ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและอสม.ในการตรวจเยี่ยมติดตามมารดาหลังคลอดและบุตรเครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน ประจำปี 2565


โดยมีนางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ในนามคณะผู้จัดทำโครงการฯกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯพร้อมเป็นวิทยากร  ซึ่งหลังการคลอดบุตรมารดาอาจมีความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรรวมถึงการดูแลทารกแรกเกิด ทั้งคุณแม่ยังต้องปรับตัวกับบทบาทใหม่ อ่อนเพลียจากการคลอด กังวลใจกับสรีระของตนเองและการเลี้ยงลูก จึงอาจทำให้รู้สึกเครียด หงุดหงิด หรือซึมเศร้าแบบไม่มีเหตุผลและอาการผิดปกติหลังคลอด ซึ่งมารดาหลังคลอดควรได้รับการดูแลและติดตามเยี่ยม

โรงพยาบาลสามพรานจึงเห็นความสำคัญของการดูแลมารดาหลังคลอดและบุตร ตลอดจน  การฟื้นฟูความรู้ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขของเครือข่ายโรงพยาบาลสามพรานและอสม.ในอำเภอสามพราน ในการตรวจเยี่ยมติดตามมารดาหลังคลอดและบุตรขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอสามพราน แห่งละ1คน พร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งละ 2คน เจ้าหน้าที่คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลสามพราน บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งหมด150คน

ซึ่งเชิญ พญ.จริยา ยงค์ประดิษฐ์  กุมารแพทย์และนายแพทย์ประกอบ  ว่องไว  สูติแพทย์   และน.ส.ชนาภา โตชรา นักวิชาการสาธารณสุข น.ส.รัตติญดา สุธรรมแจ่มพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  แก่ผู้เข้าอบรม


เพื่อพื้นฟูความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจเยี่ยมติดตามมารดหลังคลอดและบุตร เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดตามมาหลังคลอดทารก และช่วยให้เด็กแรกเกิดได้รับการดูแล ต่อเนื่อง
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กในพื้นที่ต่อไป

พัชรี  เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สุกุล /ข่าว