Breaking News

กรุงเทพมหานคร   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบคอมพิวเตอร์กรมคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบคอมพิวเตอร์กรมคุมประพฤติ
ที่กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมด้วย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯและนายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวย การสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน15ชุดให้กับ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญต่อการศึกษาระบบทวิภาคีของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะความรู้และอาชีพ ชุดคอมพิวเตอร์ที่มอบให้นี้เป็นกิจกรรมCSRที่สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี ได้มีโอกาสเรียนรู้ มีทักษะและเกิดความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ต่อไป นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังพร้อมให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับทุนเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์20ศูนย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาในความร่วมมืออีกหลายจังหวัด จนถึงระดับ ป.ตรีกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยนักเรียนได้รับทุนการศึกษา,มีรายได้ระหว่างเรียนและเมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทำ เป็นการเรียนใกล้บ้าน ทำงานในท้องถิ่น

 

ด้านนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวขอบคุณบริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กรมคุมประพฤติเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี โดยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนเช่นเดียวกับที่เคยมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ชุดคอมพิวเตอร์ที่มอบให้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังสามารถให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้ลักษณะเยี่ยมทางไกลกับเด็กและเยาวชนได้ด้วย ในส่วนของการให้โอกาสทางการศึกษานั้นกรมคุมประพฤติพร้อมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนต่อไป.