Breaking News

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัดฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัดฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 26ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตามที่ได้ปรากฏการณ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ชองประเทศไทย คือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลพบว่าขนาดหรือจำนวนของประชากรรวม และประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น จากปี พศ. 2503 จนถึงปัจจุบันและมีแนโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตโดยประชากรผู้สูงอายุ หรือประชากรที่มีอายุ 60 ปื ขึ้นไป เพิ่มจาก 1.5 ล้นคน ในปี พศ. 2503 เป็น 7.5 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2553 และคาดว่าจะเพิ่มถึง 17.7 ล้านคน ในปี พศ 2573 เมื่อมองถึงสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับเช่นกัน โดยในปี พศ. 2550 ประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และภายในปี พ.ศ. 2573 คาดประมาณกันว่าสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มเป็น1 ใน4 ในชณะที่แนวโน้มผู้งอายุอยู่คนเดียวหรืออยู่ลำพังกับคู่สมรสเพิ่มมากขึ้น

 

ซึ่งมีผลต่อการให้การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อายุยิ่งสูงยิ่งเกิดความเสื่อมถอยของร่างกาย พบว่าผู้สูงอายุเกินครึ่ง(ร้อยละ 57.7) มีปัญหาด้านการมองเห็น  การได้ยิน การหกลัม จากปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าว ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง  เพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังออกไป และในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลาจากการลดการเกิดความพิการ หรือทุพพลภาพ และยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป การเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฎิบัติดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

พัชรี เกษรบุญนาค/ข่าว