Breaking News

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะครูศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชวัชธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวบรรยายธรรม และนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล,ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ,นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ,นายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสนเทศ เข้าร่วมในพิธี นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวว่าวิทยาลัยฯให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม การอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่7 มีผู้เข้าอบรมจำนวน50คน นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นการสร้างคน สร้างครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม สามารถฝึกจัดตารางชีวิตของแต่ละคนได้ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติและนำความรู้ ประสบการณ์ไปถ่ายทอดและอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษาต่อไป การจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนี้ สำนักทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทีีดี , ส่งเสริมให้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการใช้หลักธรรมครองตน ครองคน และครองงานตามหลักธรรมมาภิบาล หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาควิชาการ ได้แก่การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมด้วยวิธีบรรยาย,ให้โอวาท,สนทนาธรรม,ท่องเที่ยวศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ด้านภาคปฏิบัติเน้นการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักอานาปาณสติและไตรสิกขา,การฝึกนั่งสมาธิ,การเดินจงกรมและกำหนดสติในอิริยาบททั้ง4 และภาควัฒนธรรมจัดการฝึกให้เกิดระเบียบตามวิถีขาวพุทธ เช่น การวางรองเท้า,การรับประทานอาหาร,การใช้กระบอกน้ำส่วนตัว,การกราบไหว้พระพุทธรูป และการเคารพพระภิกษุสงฆ์ .