Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ MOU สพม.นนทบุรี

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ MOU สพม.นนทบุรี
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ลงนามโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์กับ ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี,ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน18โรงเรียน และผู้บริหารวิทยาลัยฯร่วมในพิธี

 

 

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)เป็นผู้กำกับดูแลการจัดการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา การดำเนินงานของวิทยาลัยฯให้ความสำคัญต่อหลักการ M-I-I คือ Motivation การสร้างแรงจูงใจ, Interaction การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และ Inspiration การแรงแรงบันดาลใจ ส่วนการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการสร้างความร่วมมือโดยการจัดการอาชีวศึกษาให้แก่ชุมชน,สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย และสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประสงค์เรียนสายอาชีพให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง ปรัชญาในการดำเนินงานที่สำคัญคือการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ , ประโยชน์ของประชาชนในการศึกษา การสร้างงาน สร้างอาชีพ และประโยชน์ขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ

ทางด้าน ดร.กชพรรณ บุญงามสม ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างคุณภาพคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ความร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้ต่อไป ต่อมาในช่วงบ่าย ดร.รุ่งกานต์ สุขลิ้ม ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ได้บรรยายแนะนำวิทยาลัยฯและโครงการห้องเรียนอาชีพ จากนั้น คณะผู้บริหารสถานศึกษาได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติการค้าปลีกจำลอง 7-eleven อีกด้วย.