Breaking News

นนทบุรี  คณะรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศึกษาดูงานPAT

นนทบุรี  คณะรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศึกษาดูงานPAT
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากจังหวัดต่างๆเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้การบริหารของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มาแล้ว18ปี จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถานประกอบการ นักเรียนมีรายได้ระหว่างการฝึกปฎิบัติงานและมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผลจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกันระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการตามนโยบายเพื่อตอบสนองใน3ประโยชน์ขององค์กรคือ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ความร่วมมือที่ผ่านมาได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ด้านนายโกมล พรมเพ็ง ได้กล่าวขอบคุณบริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนตามแนวทางยกระดับการศึกษาและพัฒนาอาชีพและแนวทางเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาสังคมทางด้านการศึกษาและอาชีพภายใต้กิจกรรมที่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์สร้างโอกาสในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกับผู้ด้อยโอกาสเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เข้าศึกษาดูงานเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรของวิทยาลัยฯไปพัฒนางานแนะแนวด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นการเปิดโลกทัศน์กับเครือข่าย ซึ่งจะร่วมมือกันสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป.