Breaking News

นครปฐม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก้ปัญหาด้านเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ตำลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับรู้ด้านวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมไปด้วยกัน

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ อีกทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ อีกด้วย

…………………………………………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว