Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิใจ”นักเรียน ครูและผู้ปกครอง

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิใจ”นักเรียน ครูและผู้ปกครอง
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีงาน”วันแห่งความภาคภูมิใจ”

โดยนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวว่าสำนักวิชาการดำเนินการจัดงานพรัอมกับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ยกย่อง สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มึผลงานรางวัลจากการประกวดแข่งขันในด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีประกวดต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลอันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองดีเด่นและครูผู้ฝึกสอนดีเด่น โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่สามารถแสดงศักยภาพในความรู้ ความสามารถ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 18ปี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญต่อการอบรมสั่งสอน บ่มเพาะให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี ร่วมกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยระบบการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ ในบทบาทของครูนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ จนเกิดความชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และขอขอบคุณพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่ให้ความเชื่อมั่นและมีส่วนสำคัญในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยฯอย่างใกล้ชิด จนทำให้นักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพที่มั่นคง ดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป.