Breaking News

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตลงนามความร่วมมือกับซีพีออลล์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน

ปทุมธานี   เทศบาลนครรังสิตลงนามความร่วมมือกับซีพีออลล์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
ที่สำนักงานเทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์,นางสาวจิราภรณ์ บัวเผื่อน ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างเทศบาลนครรังสิตกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือฯเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษาของสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าซีพีออลล์ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)นี้ก็เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครรังสิตที่ประสงค์จะเรียนสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนได้เรียนต่อในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จนถึงระดับปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของซีพีออลล์

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ทางด้านเทศบาลนครรังสิตพร้อมจัดโครงการสนับสนุน ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสายอาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาของเทศบาลนครรังสิต และสนับสนุนให้ความร่วมมือในการคัดเลือกนักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดร่วมกัน ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน สร้างรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำเมื่อจบการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป.