Breaking News

นครปฐม อำเภอสามพรานเป็นแห่งแรกของจังหวัดประกาศให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

นครปฐม อำเภอสามพรานเป็นแห่งแรกของจังหวัดประกาศให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่9มีนาคม2566 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ในการประชุมพหุภาคีของอำเภอสามพราน ระหว่างพระสังฆาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนโรงพยาบาลสามพราน

พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระพิพัฒฯศึกษากร รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และฝ่ายปกครองนำโดย ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ให้พื้นวัดในอำเภอสามพรานทุกแห่ง ต้องเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ซึ่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.

อำเภอสามพรานถือเป็นแห่งแรกที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ ให้พื้นวัดในอำเภอสามพรานทุกแห่ง ต้องเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์  อย่างเด็ดขาด หากพบ  มีผู้สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นวัดทุกแห่ง มีความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 “ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตวัด” หากฝ่าฝืนมีความผิด มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท กรณีสูบบุหรี่ หรือปรับ 10,000 บาท หรือจำคุก 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีดื่มสุราในเขตวัด

ดังนั้น ในระหว่างการจัดงานอุปสมบทหรืองานบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าภาพและผู้ขอใช้ สถานที่ จึงเสมือนเป็นเจ้าของสถานที่ จะต้องดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่วัด  หากพบมีผู้สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์  ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในความผิดทุกประการ อีกด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว