Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในความร่วมมือ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนอาชีพเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาสายอาชีพในสายสามัญ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านสายอาชีพ ผ่านการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในสายอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมลงนามกับ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในความร่วมมือ จำนวน 17 แห่ง

อาทิ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 , โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 , โรงเรียนสามพรานวิทยา , โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย , โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร , โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร , โรงเรียนเชียงคาน , โรงเรียนท่าแร่ศึกษา , โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ , โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา , วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี , วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม , วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี , วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย , วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน , วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ และได้รับเกียรติจากนายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารของทุกฝ่ายร่วมในพิธี.