Breaking News

นครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเปิดการอบรม พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล พระเลขานุการ และพระวินยาธิการ

นครปฐม  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเปิดการอบรม พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล พระเลขานุการ และพระวินยาธิการ

วันที่15มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล  รองเจ้าคณะตำบล พระเลขานุการ และพระวินยาธิการ

โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค14ในนามเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  นายอำเภอสามพราน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา ทั้ง4จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14


ตามที่ คณะสงฆ์ภาค 14ได้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14และมีนโยบายให้เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เลขานุการ และพระวินยาธิการ ระหว่างวันที่15ถึง17มีนาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เรื่องทักษะการบริหารกิจการคณะสงฆ์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลพระเลขานุการ และพระวินยาธิการ เพื่อสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ภาค14 เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ คือความรู้ ความสามารถ เหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่พระสังฆาธิการ ในการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจการงานคณะสงฆ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ พระสังฆาธิการ ให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ คือ ความรู้ ความฉลาด ความสามารถ และสุปฏิบัติ อันเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ ในการปกครองคณะสงฆ์ ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนอันจะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

ในการอบรมครั้งนี้ มีเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เลขานุการและพระวินยาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14เข้ารับการอบรม
จำนวน577รูป