Breaking News

นครปฐม อำเภอสามพรานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อำเภอสามพรานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสามพราน
ครั้งที่ 2/2566
วันศุกร์ ที่3กุมภาพันธ์ 2566 ทีาห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสามพรานครั้งที่ 2/2566 ซึ่งในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องของพัฒนาชุมชนอำเภอสามพรานจัดกิจกรรมการประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงเจตจำนงร่วมในการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ชี้แจงเรื่องวัคซีนและประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ผู้ที่มีอายุ50-70ปี ติดต่อรพ.สามพราน หรือรพ.สต.ใกล้บ้าน
และประชาสัมพันธ์สตรีอายุ30-60ปี ตรวจมะเร็งเต้านม และถ้าพบก้อนจะส่งตรวจวันที่3มี.ค.66ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

และการประชาสัมพันธ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้ข้อมูลวิธีปฏิบัติเมื่อได้รับธนบัตรปลอม  และสำนักทะเบียนอำเภอสามพรานแจ้งเรื่องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัส DOPA-Digital ID เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ในการใช้ต่างๆ ที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และดิจิทัล DOPA-Digital IDได้


ในส่วนงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน  ผู้ใหญ่บ้าน 2ท่านครบวาระการดำรงตำแหน่งใน31มี.ค.2566
และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
และสำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสามพรานได้รับแจ้งจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมว่า จะลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจสำมะโนการเกษตรในอำเภอสามพราน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2566
ในส่วนสาธารณสุขอำเภอสามพราน
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัด อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุดคือ อำเภอพุทธมณฑล และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้มาตรการ 5ป. 1ข. คือ ปิด ปิดฝาภาชนะให้สนิท ปล่อย= ปล่อยปลากินลูกน้ำ
เปลี่ยน=เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ทุกๆ7วัน ปรับปรุง=ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ปฏิบัติ= ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
ขัดไข่ = ขัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดไข่ยุงลายทำความสะอาดบริเวณบ้านให้สะอาดและเก็บหรือทำลายภาชนะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังซึ่งไม่ใด้ใช้ประโยชน์ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ รวมถึงภายในบ้านด้วย โดยทำ Big Cleaning อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง ป้องกันตนเองมิให้ยุงกัด และทำลาย (ฆ่า) ยุงตัวแก่ ด้วยวิธีต่างๆที่สามารถทำได้

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว