Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

นนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา2565 กีฬาหมากล้อม โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในฐานะอุปนายกสมาคมกลุ่มภาคกลางและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน,นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และเลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ,ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดต่างๆ ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับและมีความยินดีที่วิทยาลัยฯได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความสามัคคีในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถในกีฬาหมากล้อม ด้านนายโตมร จันทรา ได้กล่าวในนามสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและบริษัทซีพีออลล์ที่ให้ความสำคัญและประโยชน์ของกีฬาหมากล้อม เนื่องจากกีฬาหมากล้อมเป็นเกมส์หมากกระดานที่มีความลุ่มลึกทางด้านศาสตร์ต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ ปรัชญา แนวคิดและการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการจากแนวคิดหลากล้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานได้ต่อไป และ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ได้กล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและบริษัทซีพีออลลและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้นำทักษะ ประสบการณ์จากการแข่งขันมาปรับใช้พัฒนาตนเองและการปฎิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเพิ่มพูนทักษะทางปัญญาในด้านสมอง ความคิด สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย .