Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดประกวดนวัตกรรม Smart Innovation

นนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดประกวดนวัตกรรม Smart Innovation
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดการแข่งขันSmart Innovation เป็นการแข่งขันประกวดนวัตกรรมประเภททึี10 ของการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา2565

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในฐานะอุปนายกสมาคมกลุ่มภาคกลางได้กล่าวต้อนรับและมีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นการจุดประกายความร่วมมือของการศึกษาภาคอาชีวศึกษาเอกชนได้อย่างต่อเนื่อง จากนั้น ดร.ธิติ มหบุญพาชัย อุปนายกฝ่ายกฏหมายและผู้แทนจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้ผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้ รวมถึงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การแข่งขันในระดับอื่นๆต่อไป

ด้าน ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ได้กล่าวขอบคุณบริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยนักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ใหม่ๆไปพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาของประเทศชาติและยังส่งเสริมความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในโอกาสต่อไปด้วย และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ได้กล่าวสนับสนุนการจัดงานโดยให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมหรือ Innovation ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยนวัตกรรมที่สำคัญมี4ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation), นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation), นวัตกรรมด้านการวางตำแหน่งของสินค้า (Position Innovation) และนวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์(Paradigm Innovation) ทั้งนี้นวัตกรรมต่างๆจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป.