Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย(Safety Day)

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย(Safety Day)
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี สำนักนโยบายและประกันคุณภาพจัดกิจกรรม”วันความปลอดภัย( Safety Day)” และงานแสดงผลงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) โดย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ และนางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และเครือข่ายด้านความปลอดภัยร่วมแสดงผลงาน กิจกรรมนี้

นางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประกันคุณภาพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการสร้างนิสัยปลอดภัย การสร้างสุขภาพที่ดีและการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาจากชมรมต่างๆขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านความปลอดภัยจากฝ่ายบริหารความปลอดภัย สำนักประสานรัฐกิจ บริษัทซีพีออลล์ให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED)และการปฐมพยาบาลด้วยวิธี CPRกับหุ่นฝึกเสมือนจริง, บริษัทโตโยต้าบางกอกให้คำแนะนำการขับขี่ปลอดภัย,ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส

แนะนำโครงการหน่วยบริการ สปสช.เจ็บป่วยเล็กน้อย 16รายการรับยาไม่มีค่าใช้จ่าย, โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์มอบสิทธิพิเศษส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์, สำนักเครือข่ายช่วยลดอุบัติเหตุ สสส.รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน,TRUEมอบซิมมือถือสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา , กิจกรรม PAT GO GREEN อาชีวไร้ถัง,Metaverse,กิจกรรม 7ส และ Safety ความปลอดภัย ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ความรู้และประสบการณ์ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสามารถนะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ต่อไป.