Breaking News

ชลบุรี สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ชลบุรี  สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี
ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี(ธาราพัทยา) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ นายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ มอบหมายให้นายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการภาคการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เป็นตัวแทน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัด นำโดย นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางสาวพัชรมณฑ์ นิลกลาง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ,นางนภกช สาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสุธาสินี แม้นญาติ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 11 แห่ง มีจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 38 คน

 

โอกาสนี้ นายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการภาคการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จากนั้น นายจรัญญ์ ตะวงษา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี กล่าวถึงการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี และ ดร.นุสรา จิตตเกษม ครูศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี ได้บรรยายถึงรูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะที่เข้าศึกษาดูงานฯ สามารถนำความรู้ไปแนะนำ ชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนในสังกัดของตนเองได้ และยังสามารถแนะนำนักเรียนให้เข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ มีแนวทางในการวางแผนชีวิตให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง เจริญรุ่งเรือง นับเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง.