Breaking News

นครปฐม  รพ.สามพราน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

นครปฐม  รพ.สามพราน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566  ที่ โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายแพทย์ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา  โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ อิสสวาณิชย์ หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  น.ส.วาสนา คำเช่ง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามพราน  ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา พุทธศักราช 2566 มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์เชื้อดื้อยา และการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล อันนำไปสู่การสร้างมาตรฐาน/คุณภาพงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในวันนี้ จะมี 2 กิจกรรมหลัก คือ การให้ความรู้ และการฝึกทักษะ รวมไปถึงดูสถานที่ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยจริง  เพื่อให้คำแนะนำการจัดการที่ถูกต้อง

ด้านนายแพทย์ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ได้กล่าวว่า สำหรับเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ถ้าเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ถูกต้อง อันจะส่งผลกระทบให้มีอัตราป่วยและอัตราตายของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ที่นำไปสู่การสร้างมาตรฐาน  คุณภาพงานภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา อัตราป่วย และอัตราตายในโรงพยาบาลต่อไปอีกด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว