Breaking News

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์MOUกับรีเทลลิ้งค์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์MOUกับรีเทลลิ้งค์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์กับบริษัทซีพีรีเทลลิงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด เป็นผู้ลงนามความร่วมมือกับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และมีผู้บริหารจากทั้ง2ฝ่ายร่วมในพิธี นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กล่าวรายงานว่า ทั้ง2ฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ จึงได้ร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรโดยจัดให้เรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และภาคปฏิบัติที่ซีพีรีเทลลิงค์และสถานประกอบการที่อยู่ในความร่วมมือ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น ฝ่ายรีเทลลิงค์ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน60ทุนมูลค่า4,800,000บาท พร้อมมีเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกวิชาชีพและการรับประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาด้วย

 

 โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวถึงความร่วมมือนี้จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากภาคผู้ประกอบการจริงสู่ภาคการศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ด้านนายวิเชียร จึงวิโรจน์ กล่าวว่าซีพีรีเทลลิงค์พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษากับผู้เรียนในหลักสูตรไฟฟ้ากำลัง เพื่อนักเรียนมีทักษะ ความรู้ความชำนาญเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ โครงการนี้ถือเป็นการออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพของนักเรียนได้อย่างแท้จริง เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป.