Breaking News

กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์รับรางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์รับรางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน
ที่ห้องประชุมอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค
– เวสต์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน (CP FOR SUSTAINABILITY RECOGNITION CEREMONY 2022) นางพัชรี คงตระกูลเทียน คณะกรรมการอำนวยการโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานได้ร่วมกันทำโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น มีความยั่งยืน ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับรางวัลจาก122โครงการจากทั่วโลก โอกาสนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลทุกโครงการและกล่าวถึงเมกะเทรนด์โลกปี2023-2025 วิกฤตและโอกาสสู่ความยั่งยืนโลก

รวมถึงเป้าหมายความยั่งยืนปี2030เครือฯเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน การรับรางวัลครั้งนี้นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้ารับรางวัลจากการนำเสนอโครงการ “ บ่มเพาะคนดี มีทักษะสู่สังคม” ด้วย โดยโครงการให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจากความร่วมมือกับภาครัฐจนเกิดคุณค่าทางสังคม(Social Impact) ส่งเสริมความรู้และทักษะการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ, เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนและครอบครัวนำไปสู่ชุมชน สังคมที่มั่นคง และเพิ่มคุณค่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมในลักษณะSocial Control เมื่อครอบครัวอบอุ่นก็จะนำไปสู่ชุมชน สังคมที่เข้มแข็งได้ต่อไป.