Breaking News

ปทุมธานี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์หารือการทำMOUกับศึกษาธิการภาค2

ปทุมธานี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์หารือการทำMOUกับศึกษาธิการภาค2
ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค2 อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือ,นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา,นางสาวกาญจนา วิชิตกิ่ง ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและสรรหาผู้เรียน ได้เข้าพบและหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค2รักษาการศึกษาธิการภาค2

โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานด้านการศึกษาสายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์,สถานศึกษาในความร่วมมือเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ,การมอบทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งนักเรียนจะมีความรู้ มีทักษะความชำนาญ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งมีรายได้ระหว่างเรียน มีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา เป็นการเรียนใกล้บ้าน ทำงานในท้องถิ่น ปัจจุบันวิทยาลัยฯมีการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล กล่าวว่าซีพีออลล์ให้การสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีความเสมอภาค มีการปรับแผนการเรียนในระบบทวิภาคีให้นักเรียนได้เรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในพื้นที่ภูมิลำเนา การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา,การพัฒนาครู,หลักสูตรการเรียนการสอนและบูรณาการห้องเรึยนอาชีพให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและสถานศึกษา

ด้าน ดร.ไสว สารีบท ได้กล่าวสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สิ่งสำคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการเรียนสายอาชีวศึกษาที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาและมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษาซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ และหลังจากการหารือในวันนี้จะได้ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันต่อไป.