Breaking News

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2565

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2565
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี2565 สำหรับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มA โดยสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการเพื่อความเป็นศิริมงคลของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอันบริสุทธิ์และน้อมนำพานธูปเทียน ดอกไม้ มากราบไหว้บูชาครู โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวให้โอวาทและความสำคัญของพิธีการไหว้ครู ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย คำว่า”ครู” มีรากศัพท์มาจากคำว่า “ครุ” ที่แปลว่าหนัก โดยหมายถึงครูผู้มีหน้าที่ต้องคอยอบรม สั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ เป็นเยาวชนที่มีคุณค่า

ดังนั้นความหมายของครูจึงยิ่งใหญ่เสมอ ครูคนแรกของชีวิตเราคือพ่อ แม่ ส่วนครูคนที่สองคือ ครู อาจารย์ที่โรงเรียนผู้สั่งสอนอบรมศิษย์ทุกคน จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูใน4ประการ คือ เป็นการแสดงออกถึงการยกย่องครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ , แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์, แสดงออกถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผู้สอน และ แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามของไทย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ นักเรียน นักศึกษา ต้องตระหนักให้มากว่า ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้สมกับความอุตสาหะของครู อาจารย์ ที่ทุ่มเทให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน และขอให้รู้จักปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯคือ “ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย “.