Breaking News

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์น้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์น้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียง โดยนายวิเชียร เนียมนัอม กล่าวว่า วันที่28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ที่ทรงโปรดเกล้าฯประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงออกถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ ธงชาติไทยผืนแรกถือกำเนิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ในการค้าขายทางเรือ ต่อมาในปี พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ทรงพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงธงชาติไทยโดยใช้เป็นธงพื้นริ้วขาว แดง และได้เพิ่มสีน้ำเงินซึ่งถือเป็นสีประจำพระองค์เข้าไปด้วยอีกสีหนึ่ง

จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีบันทึกเรื่องธงชาติโดยให้ยึดเอาธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและได้กำหนดความหมายของธงไตรรงค์ให้มีความชัดเจน โดยครอบคลุมอุดมการณ์เดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6ไว้ด้วย คือ สีแดง หมายถึง ชาติ(ประชาชน) สีขาว หมายถึง ศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ซึ่งเป็นสถานศึกษาจึงให้ความสำคัญต่อการน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นชาติไทยสืบเนื่องตลอดไป.