Breaking News

นนทบุรี   กรมคุมประพฤติ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี   กรมคุมประพฤติ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยบันทึกข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ

  โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ซีพีออลล์ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวืชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมุ่งสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ และสถานศึกษาในความร่วมมือจังหวัดต่างๆ การจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้วิทยาลัยฯพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพโดยสุจริตให้มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีความพร้อมร่วมมือกับกรมคุมประพฤติเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 ด้านนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสการทางศึกษาแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการดูแล แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ และสามารถพัฒนาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ความร่วมมือระหว่างกันนี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้รับโอกาสพัฒนาให้เป็นคนดีโดยใช้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญ จากความร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าเรียนในปีการศึกษา2566ต่อไป.