Breaking News

กรุงเทพมหานคร   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน

กรุงเทพมหานคร   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน
ที่ ร.ร.เบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ” ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานว่า ปีการศึกษา2565นี้ สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่3กลุ่มA เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีภาวะความเป็นผู้นำและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณสมบัติการเป็นผู้นำขององค์กร

โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน292คน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารศูนย์ HR Shared Service อนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทปัญญธารา จำกัด คือคุณภาวิช ทินสาร ผู้ชำนาญการอาวุโสส่วนงาน Learning and Acdemic เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรที่จำเป็นต้องมี 11 Leadership และคุณธัญพร เอียดตน ผู้จัดการทั่วไปด้าน Leadership &Learning Experience Management เป็นวิทยากรในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

โดยให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารที่ดีในอนาคต จากการเรียนที่ผ่านมานักเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ การให้ความรู้ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระเบียบวินัย มีความพร้อมทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการต่อ
ยอดไปสู่ความเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคมและประเทศชาติได้ต่อไป.