Breaking News

นครปฐม รพ.สามพรานฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

วันที่ 21กันยายน 2565  ที่ ห้องประชุมพระเทพศาสนภิบาล ชั้น 4ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ  ของโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2565

นางสุพิชญา สุวรรณเพชร หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร   กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลสามพราน  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  นางสาววาสนา คำเซ่ง  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  และทีมวิทยากรดับเพลิงเทศบาลไร่ขิง เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลสามพราน ร่วมโครงการฯ

จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้นบ่อย และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม คือสูญเสียเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยฟื้นฟูบูรณะสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค  ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลสามพรานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย มีทรัพย์สินของทางราชการและรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามพราน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

จึงได้เร่งรัดให้ดำนินการในการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยรวมถึงการซ้อมแผนอัคคีภัยให้เจ้าหน้าที่ทุกแผนก เป็นประจำทุกปีโดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมพลังเมื่อเกิดอัคคีภัยและให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและตนเองให้มีความปลอดภัยในชีวิตและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ อีกด้วย

พัชรี  เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สุกุล /ข่าว