Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2 โดยก่อนการอบรมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน9รูป โอกาสนี้ นายอำนาจ อ้วนเจริญ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากรผู้บรรยาย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์โดยสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง สามารถปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีทั้งการเรียน การดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป สำหรับคณะวิทยากรบรรยายวันนี้คือ

โต๊ะอิหม่าม(นายดำรงค์ศักดิ์ ลามอ)บรรยายในห้วข้อความสามัคคีกับพหุวัฒนธรรม, นายวินัย วรวัตร์ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีและนายวศิน ศิริโสภณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ บรรยายหัวข้อมารยาทไทยและวัฒนธรรมไทยกับเด็กไทย, พระอาจารย์มหาสนั่น เขมจารี บรรยายหัวข้อ ศีล5และความพอเพียง, นายรัฐภูสิทธิ ขัติกิจจานุรักษ์และนายชินภาค สวนชื่อ สำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด กรุงเทพฯ บรรยายหัวข้อ การมีวินัยและความซื่อสัตย์การป้องกันการทุจริต .