Breaking News

นครปฐม ประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค.65 ที่ ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

นางนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์  ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

โดยมี  นางเขมิกา ประสานสุข  รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7   นางจิดาภา ปุระธนานนท์  ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม
คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์  ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม   นางทรงสมร นฤขัตรพิชัย   ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี   นางรพิพร ยิ่งเจริญ  ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร   นางวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์   ตัวแทนแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี   ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่
ตัวแทนแม่บ้านตำรวจกาญจนบุรี   นางนันธิดา ตันติอาภา   ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี   นางนวรัตน์ ชมภูนุช   ตัวแทนแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์  ผู้แทนฯ แม่บ้านแต่ละจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม