Breaking News

นนทบุรี  ผู้ประกอบการงานนาฬิกาประเทศสิงคโปร์ศึกษาดูงานหลักสูตรนาฬิกาไทย

นนทบุรี  ผู้ประกอบการงานนาฬิกาประเทศสิงคโปร์ศึกษาดูงานหลักสูตรนาฬิกาไทย
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ , นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ Mr.Andy Lee, Regional Customer Service Manager และ Mr.Daye Ou, CS trainer จากบริษัท Audemars Piguet (Singapore) ซึ่งเป็นผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์หรู AP หรือ Audemars Piguet ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และห้องปฏิบัติการเทคนิควิทยาการนาฬิกา และการหารือถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนาฬิกา , การซ่อม ดูแลรักษานาฬิกา , การส่งนักศึกษาไปฝึกอบรมเพิ่มเติม รวมถึงแผนการรับนักศึกษาที่เรียนจบแล้วเข้าทำงานร่วมกับบริษัทฯต่อไป

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทำการเปิดสอนหลักสูตรเทคนิควิทยาการนาฬิกา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกา นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกา เพื่อสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มีทักษะ ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพด้านนาฬิกา เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างนาฬิกาของไทยให้เป็นที่ยอมรับและยกระดับฝีมือช่างนาฬิกาของคนไทยไปสู่ระดับสากลได้ต่อไป.