Breaking News

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

วันที่23มิถุนายน2565 ที่  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แค่  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี   นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นผู้แทนถวาย ปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนอธิการบดี  ถวายชุดครุย  ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ

ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้ ถวายความยินดี แด่  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  ที่ได้รับถวาย ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช