Breaking News

นนทบุรี   สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยรณรงค์ให้ยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

นนทบุรี   สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยรณรงค์ให้ยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานเปิด ” โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ”

โดยมีนายสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย,คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการฯ และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมในพิธี พร้อมร่วมรับฟังการเสวนา ” อย่ายอม อย่าเริ่ม อย่าทน ” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการคุกคามทางเพศ

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ ได้กล่าวว่า โครงการนี้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน การคุกคามทางเพศในสังคมไทยมักจะถูกมองข้าม โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศด้วยวาจา ท่าทาง สายตา และการสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์ต่างๆ ดังนั้น การทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการคุกคามทางเพศต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม จะช่วยทำให้ปัญหาการคุกคามทางเพศในสังคมลดลงได้ ผลจากรายงานการสำรวจเรื่องการคุกคามทางเพศในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า การคุกคามทางเพศต่อนักเรียน นักศึกษาหญิง ในกรุงเทพมหานครนั้นสูงถึง 74.3 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้น สถานศึกษาและบุคคลในครอบครัว สังคม จะต้องตระหนักถึงภัยอันตรายและผลเสียที่เกิดจากการคุกคามทางเพศ อีกทั้งมีมาตรการในการป้องกัน คุ้มครอง เยียวยา ผู้ถูกกระทำให้ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม และหากพบเห็นการถูกกระทำทางเพศใดๆ บุคคลรอบข้างไม่ควรนิ่งเฉย ควรเข้าช่วยเหลือผู้ถูกกระทำทันที


ทางด้านนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวสนับสนุนกิจกรรมของโครงการนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษาทุกคน โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯจะได้เน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในเรื่องนี้อย่างจริง ” อย่าเริ่ม อย่ายอม อย่าทน “