Breaking News

นครปฐม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีมอบเข็ม ภ.ป.ร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีมอบเข็ม ภ.ป.ร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วันที่ (16 มิถุนายน 65) ที่หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีรับเข็มเครื่องหมาย ภ.ป.ร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เข้าใหม่) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะครู อาจารย์ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธี

นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้จัดพิธีมอบเข็มเครื่องหมาย ภปร. แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 428 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เข้าใหม่) จำนวน 61 คน รวมทั้งสิ้น 489 คน โดยได้จัดพิธีประดับเข็มเครื่องหมาย ภ.ป.ร. ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เทิดทูนและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษานานัปการ เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่เยาวชนและประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดจนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในเกียรติภูมิของตนเอง และโรงเรียนสืบไป

 


สำหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2539 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมพระราชทานนามโรงเรียน และพระราชทานอักษรย่อพระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.”

*******
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม..ภาพ/ข่าว