Breaking News

นครปฐม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค1–2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

นครปฐม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค1–2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 – 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเถรานุเถระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ถวายสักการะ

 

 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 116 รูป และเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 441 รูป รวม 557 รูป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค มีพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในโอกาสอันสมควร ซึ่งในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 608 รูป และสอบได้ประโยค 1 – 2  จำนวน 438 รูป รวม 1,046 รูป