Breaking News

นนทบุรี คณะครู ร.ร.ปลาปากวิทยาจ.นครพนมเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี   คณะครู ร.ร.ปลาปากวิทยาจ.นครพนมเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับนายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนมและคณะครูที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมี ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและนายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปถึงการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ซึ่งเป็นสถานศึกษาในการกำกับดูแลของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก , ไฟฟ้ากำลัง , แมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาใหม่คือเทคนิควิทยาการนาฬิกา วิทยาลัยฯดำเนินการมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่18 รูปแบบการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง ทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และมีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการด้วย

วิทยาลัยฯมีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาในด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกัน ด้านนายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ได้กล่าวขอบคุณต่อคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ การศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี และแนวทางการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้โรงเรียนปลาปากวิทยาจะได้ศึกษาแนวทางความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกันต่อไป.