Breaking News

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมทร.รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับสถาบัน ITECH LYON ประเทศฝรั่งเศส

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับสถาบัน ITECH LYON (Institut Textile et Chimique de Lyon) ประเทศฝรั่งเศส
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
มทร.รัตนโกสินทร์ ดำเนินยุทธศาสตร์การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติสากล นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับสถาบัน ITECH LYON (Institut Textile et Chimique de Lyon) สถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศกรรมศาสตร์วัสดุ และเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์สถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงอิสระ (Union of Independent Grandes Écoles) ณ เมืองเอกูลี แคว้นลียง โรน แอล์ป สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โดยมี ศ.เจโรม มาร์ซิลู (Professor Jerome Marcilloux) ผู้อำนวยการสถาบัน ศ.เรย์นิเยร์ (Professor Reynier) รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวิชาการ และ อ.เบนจามิน โจนส์ (Benjamin Jones) หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกันจากการเยี่ยมเยือนนี้จะนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทร่วมกันระหว่างสถาบัน ITECH LYON และ มทร.รัตนโกสินทร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์วัสดุ
โดยนักศึกษาจะศึกษาในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี และที่ฝรั่งเศสอีก 1 ปี และจะได้รับปริญญาโทสองใบ จากทั้งสองสถาบัน  พร้อมด้วย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ , ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ , น.ส.กนกรัตน์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และทีมงานเข้าร่วมในครั้งนี้
พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล/ข่าว