Breaking News

ประจวบคีรีขันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมดโครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งโครงการได้รับเกียรติจาก นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน และ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับ คุณไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป้าหมายพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปสู่มาตรฐานการส่งออก โดยอาศัยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการโดยอาศัยกลไกการเชื่อมโยงของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ AIC นักวิจัยของมหาวิทยาลัย วิสาหกิจชุมชน และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาในการฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติในรายวิชานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ อีกทั้งยังตอบโจทย์ผู้บริโภค และสามารถแข่งขันทั้งในและนอกประเทศได้

พัชรี  เกษรบุญนาค /ข่าว