Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อบรมช่างไฟฟ้าในอาคาร

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อบรมช่างไฟฟ้าในอาคาร
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคารและสาขาอาชีพเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มกราคมนี้ให้กับบุคลากร จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ ในทุกมิติของการบริการ  รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และการแข่งขันทางธุรกิจ


โดยผู้อบรมจะได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ให้เกิดทักษะ ความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง อาทิ การเรียนรู้ ซ่อม สร้างได้ วิเคราะห์ได้ ทักษะการสื่อสารและจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind รวมถึง ข้อควรระวังและอันตรายจากไฟฟ้า , มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า , การออกแบบและประมาณการ การติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น  พร้อมเข้ารับการทดสอบของศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้รับใบรับรองการประกอบอาชีพตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในด้านทักษะการสื่อสาร และการให้บริการกับบุคลากร ตามแนวทางการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะตำแหน่งงานให้บุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบของ Smart Technician ต่อไป.