Breaking News

กรุงเทพมหานคร มทร.รัตนโกสินทร์จัด“โครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนสุโขทัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่งมอบกำแพงภาพวาดจิตรกรรมปรับภูมิทัศน์ให้กับชุมชนสุโขทัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้มีนายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต ประธานชุมชนสุโขทัย ผู้แทนทางทหาร และชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับ โครงการจิตอาสาฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาแก่นักศึกษา โดยการร่วมกันปรับภูมิทัศน์และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนสุโขทัยผ่านการวาดภาพจิตรกรรมลงบนกำแพง สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงานในชุมชน และก่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการในพื้นที่

ซึ่งภาพจิตรกรรมบนกำแพงดังกล่าว ปรากฎอยู่ในชุมชนสุโขทัย ซอยราชวิถี 26 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบของเล่นให้กับเด็กๆในชุมชน รวมทั้งมีหน่วยงานภายนอกร่วมบริจาคแมส และเจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนสุโขทัยด้วย

พัชรี  เกษรบุญนาค /ข่าว