Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คุมเข้มป้องกันโควิด-19 รับเปิดวันทำงานปีใหม่2565

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คุมเข้มป้องกันโควิด-19 รับเปิดวันทำงานปีใหม่2565
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่นี้ ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาหลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนา สำนักทรัพยากรบุคคลได้ย้ำเตือนบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด โดยวันแรกของการทำงานและเปิดการเรียนการสอนวันที่ 4 มกราคม 2565 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

 อีกทั้งให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D-Distancing การเว้นระยะห่าง , M-Mask wearing การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, H-Hand washing การขยันล้างมือบ่อยๆ, T-Testing การตรวจเชื้อโควิด-19,T-Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิ และ A- Application Thaichana การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ สำหรับการปฏิบัติงานในปีใหม่2565 มีเป้าหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจ 3 ประโยชน์ (3Benefits) คือ การเป็นพลเมืองที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร , การจัดการ/ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน องค์กร และการริเริ่ม/มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างมีจิตกุศลและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน .