Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 100%

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 100%
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ขณะนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้หน่วยงานราชการและสถานศึกษาเน้นใช้มาตรการ”ทำงานที่บ้าน”(Work From Home )ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่เป็นเวลา 14 วัน ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จึงได้กำหนดมาตรการการทำงานของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และให้เกิดความปลอดภัย การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงให้บุคลากรทำงานที่บ้าน(Work From Home) 85 % ให้มาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ 15% โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 และให้เปิดเรียนในวันที่17 มกราคม 2565 ด้านนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวว่า วิทยาลัยฯกำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยงดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ทั้งที่วิทยาลัยฯ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ และให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระบบออนไลน์ E-Learning : Google For Education Google Classroom และระบบ PLMS ส่วนการจัดการฝึกอาชีพ / การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันด้านสาธารณสุข รวมถึงมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19ของ บมจ.ซีพีออลล์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้แจ้งพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ทราบว่าวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100% ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 และเปิดการเรียนในวันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และพ่อ แม่ ผู้ปกครองร่วมกันด้วย .