Breaking News

นครปฐม ม.ล.ปนัดดา สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง“การดำเนินชีวิตของลูกหลานเยาวชนอย่างยั่งยืน”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินชีวิตของลูกหลานเยาวชนอย่างยั่งยืน” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมอาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินชีวิตของลูกหลานเยาวชนอย่างยั่งยืน” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม โดยมีนางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

 

โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้กล่าวว่า ความสำเร็จที่เป็นความยั่งยืน คือความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นสุจริตธรรม ซึ่งเยาวชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคม ดูแลพ่อแม่ เชื่อฟังครู อาจารย์ รักต่อสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีความภูมิใจมากกับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งถือเป็นจังหวัดแบบอย่างของคนไทยจังหวัดหนึ่ง


ทั้งนี้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือความเป็นชาติ ความเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติมาช้านาน ที่ทำให้ประเทศชาติสามารถธำรงความเป็นไทยได้ คือประเทศไทยยังอยู่ยืนยงมาได้จนถึงทุกวันนี้
……………………………………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว