Breaking News

กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กรมคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กรมคุมประพฤติ
ที่กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีรับ มอบชุดคอมพิวเตอร์จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อนำไปใช้งานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และนายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมในพิธี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ นักเรียนมีรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพ และเรียนจบแล้วมีงานทำ

 

บริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติในด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และการฝึกอาชีพเช่น การอบรมวิชาชีพกาแฟ ส่วนการมอบชุดคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของเด็กและเยาวชนในหน่วยงานของกรมคุมประพฤติเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้ต่อไป โอกาสนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ได้กล่าวขอบคุณในนามของกรมคุมประพฤติที่คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบชุดคอมพิวเตอร์ โดยจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19ในขณะนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วจะได้นำชุดคอมพิวเตอร์นี้ใช้งานในระบบทางไกลสื่อสารระหว่างเด็กและเยาวชนกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อช่วยประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และช่วยลดขั้นตอนต่างๆได้อีกด้วย กรมคุมประพฤติกำลังดำเนินการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งใหม่ที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอขอบคุณในความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้านการศึกษาเพื่อร่วมกันให้โอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพ มีงานทำ รวมถึงการสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป .